Zapraszamy do studia fotograficznego FOTO-MAX

Oferujemy szerokie i kompleksowe us³ugi fotograficzne - fotografiê ¶lubn± i okoliczno¶ciow±, reporta¿ow±, zdjêcia do dowodów, wykonywanie odbitek, archiwizowanie zdjêæ i wiele innych us³ug. Wiêcej znajdziesz w zak³adce oferta

 

Nasze 505-565-3194 znajduje siê przy ulicy Sukienniczej 2, blisko Nowego Rynku.

 

Odpowiedzi na wszelkie szczegó³owe pytania uzyskasz pod numerem telefonu